ANBI

Wat is ANBI? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, waaronder:
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Naam: Stichting Woonzorg Rijsbergen
Adres: Laguitensebaan 33-39 4891 XR Rijsbergen
 
Datum oprichting: 17 juni 1998
Doelstelling:
  • Bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap;
  • Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening  op medisch en sociaal gebied;
  • Het bemiddelen bij het afsluiten van individuele huurcontracten.
RSIN: Wordt aangevraagd.
 
Bestuur:
Voorzitter: M.M. van Winsen
Secretaris/Zorg: P.R.M. van Hattum
Penningmeester: G. de Groot
Techniek: J.C.A.M. Backx
Zorg: A.A. Vissenberg
Beleidsplan: De Stichting heeft geen uitgewerkt beleidsplan op papier. De werkzaamheden van het bestuur zijn vooral gericht op van bieden van faciliteiten voor de bewoners en mede bewaken van de kwaliteit van zorg.

Met de eigenaar van het gebouw ‘Thuisvester’ is er regelmatig overleg over onderwerpen met betrekking tot verhuur en huisvesting.

Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes is een meerjarenplan opgesteld voor onderhoud, vervanging en vernieuwing. Op basis hiervan worden de benodigde financiële middelen gereserveerd.

Met de zorgverlener ‘Prisma’ is er periodiek ‘zorgoverleg’ tussen enerzijds het personeel van de zorgverlener Prisma en anderzijds een delegatie van bestuur en ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Ook met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden jaarlijks één of meer bijeenkomsten gehouden ter bespreking van de algemene zorginhoudelijke zaken en andere algemene onderwerpen.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Verslag activiteiten:
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Paasbrunch
  • Barbecue
  • Kerstbijeenkomst
Financiën
Balans
(in euro's)
31 december 2014   31 december 2015   31 december 2016
                 
Liquide middelen 13.311     15.587     19.923   
Vooruitbetaald 222              
                 
Vermogen   11.271     13.670     16.322 
Schulden   1.580     1.727     3.411 
Vooruit ontvangen   682     190     190 
           
  13.533 13.533   15.587 15.587   19.923  19.923 
                 
                 
Winst- en verliesrekening
(in euro's)
Boekjaar 2014   Boekjaar 2015   Boekjaar 2016
                 
Huishouding en voeding 16.612     16.584     14.695   
Vervanging en onderhoud Inventaris 4.562     2.469     2.496   
Overige uitgaven 3.327     5.416     6.440   
                 
Bijdragen bewoners   22.865     22.860     22.840 
Donaties en giften   360     360     1.525 
Overige inkomsten   2.321     2.202     65 
Voordelig saldo 1.045     953      799   
                 
           
  25.546 25.546   25.422 25.422   24.430  24.430 
  De financiën worden gecontroleerd door een kascommissie.