Nieuws

ANBI

 

Wat is ANBI? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, waaronder:
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Naam: Stichting Woonzorg Rijsbergen
Adres: Laguitensebaan 33-39 4891 XR Rijsbergen
 
Datum oprichting: 17 juni 1998
Doelstelling:
  • Bevorderen, realiseren en instandhouden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap;
  • Het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied;
  • Het bemiddelen bij het afsluiten van individuele huurcontracten.
RSIN: Wordt aangevraagd.
 
Bestuur:
Voorzitter: M.M. van Winsen
Secretaris/Zorg: P.R.M. van Hattum
Penningmeester: G. de Groot
Techniek: J.C.A.M. Backx
Zorg: A.A. Vissenberg
Beleidsplan: De Stichting heeft geen uitgewerkt beleidsplan op papier. De werkzaamheden van het bestuur zijn vooral gericht op van bieden van faciliteiten voor de bewoners en mede bewaken van de kwaliteit van zorg.

Met de eigenaar van het gebouw ‘Thuisvester’ is er regelmatig overleg over onderwerpen met betrekking tot verhuur en huisvesting.

Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes is een meerjarenplan opgesteld voor onderhoud, vervanging en vernieuwing. Op basis hiervan worden de benodigde financiële middelen gereserveerd.

Met de zorgverlener ‘Prisma’ is er periodiek ‘zorgoverleg’ tussen enerzijds het personeel van de zorgverlener Prisma en anderzijds een delegatie van bestuur en ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Ook met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden jaarlijks één of meer bijeenkomsten gehouden ter bespreking van de algemene zorginhoudelijke zaken en andere algemene onderwerpen.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Verslag activiteiten:
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Paasbrunch
  • Barbecue
  • Kerstbijeenkomst
Financiën
Balans
(in euro's)
31 december 2017   31 december 2018   31 december 2019
                 
Vorderingen       953     100  
Liquide middelen 24.760     25.151     29.882  
                 
Vermogen   9.907     12.935     12.935
Bestemmingsreserve   12.640     11.283     15.814
Schulden   1.643     1.696     1.043
Vooruit ontvangen   570     190     190
           
  24.760 24.760   26.104 26.104   29.982 29.982
                 
                 
Winst- en verliesrekening
(in euro's)
Boekjaar 2017   Boekjaar 2018   Boekjaar 2019
                 
Huishouding en voeding 14.464     13.972     14.267  
Vervanging en onderhoud Inventaris 3.438     3.551     5.773  
Overige uitgaven 3.471     4.487     4.193  
                 
Bijdragen bewoners   22.815     22.800     22.240
Donaties en giften   420     375     360
Overige inkomsten   1.029     1.862     3.826
Voordelig saldo 2.891     3.027     2.193  
                 
           
  24.264 24.264   25.037 25.037   26.426 26.426
  De financiën worden gecontroleerd door een kascommissie.